Ouderportaal

Benutting onderwijstijd

Benutting onderwijstijd

Benutting onderwijstijd

In de weekroosters van alle groepen is aangegeven hoe de leertijd per groep verdeeld is over de vak- en vormingsgebieden en over het schooljaar. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben 23,5 uur per week les. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben 25,75 uur per week les.

Vak- en vormingsgebieden
De Wet op het Basisonderwijs schrijft voor welke vakgebieden moeten worden aangeboden. Hieraan zijn ook doelstellingen (kerndoelen) verbonden. Om deze doelen te bereiken maakt ons IKC gebruik van methoden (met boeken) en methodieken (zonder boeken). Met regelmaat worden deze middels thema’s en projecten aangeboden. De thema’s worden vooral in de onderbouw afgestemd met de dagopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.

Godsdienstige vorming
IKC Ambacht is een christelijk IKC dat open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. Er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons godsdienstig onderwijs is dus niet neutraal, maar vanuit onze christelijke identiteit betrokken op mens en wereld. Dit uit zich in de omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op school heerst. We werken met de methode Trefwoord. Deze methode houdt rekening met de verschillende leeftijden en achtergronden van kinderen. Bijbelverhalen worden op een begrijpelijke manier verteld. Er wordt gezongen en gebeden. Elke dag is er tijd ingeroosterd voor godsdienstige vorming en geestelijke stromingen. Dagelijks komen onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van kinderen vormen en verruimen. Daarbij gaan we ervan uit dat mensen uniek zijn en waardering
verdienen, ze zijn geboren om in vrijheid te leven en dat ze mogen steunen op God. Uiteraard vieren we de christelijke feestdagen in alle groepen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen binnen ons IKC. Dat is de eerste voorwaarde om tot ontwikkeling en leren te komen. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet alleen tot plagerijen, maar heeft ook te maken met pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Ons IKC heeft een gericht beleid om pesten te voorkomen en aan te pakken: KANJERTRAINING! In het lesprogramma is voor alle groepen tijd ingeruimd voor sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van deze methode. Alle leerkrachten zijn geschoold en de medewerkers van de opvang volgen komend jaar een scholing. Elk jaar organiseren we een kanjerdag voor alle kinderen. Er zijn kanjerregels vastgesteld binnen
ons IKC:

 • Niemand speelt de baas
 • Een probleem los je samen op, lukt dat niet, dan ga je naar de leerkracht
 • We vertrouwen elkaar
 • We hebben respect voor onszelf, de ander en onze omgeving
 • Niemand blijft zielig
 • Niemand lacht uit
 • We helpen elkaar


Iedere maand staat er een kanjerregel centraal. U kunt ze in alle groepen aan de muur zien hangen. Voor u als ouders is het belangrijk om ook te weten wat de kanjertraining inhoudt. Jaarlijks is er in januari een informatieavond voor nieuwe ouders over de kanjertraining. Andere geïnteresseerden kunnen daarbij natuurlijk aansluiten. Vanaf het nieuwe schooljaar zal er een kanjerles worden gegeven waarbij de ouders in de groep worden uitgenodigd. De driehoek ouders-kinderen-school is heel belangrijk, we kunnen niet zonder elkaar! Maandelijks verschijnt er informatie over de kanjertraining voor ouders in de info. Voor meer informatie is op het IKC het “Kanjerboek voor
ouders en leerkrachten” te koop à € 16,50. Een veilig klimaat voor de kinderen en ouders betekent ook, dat belangrijke beslissingen die het kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden voorbereid, maar ook als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren. We hopen dat we elkaar daar altijd op aan mogen spreken.

Het werken in groep 1 en 2
In de groepen 1 en 2 werken wij thematisch. Elke 4 tot 6 weken staat een bepaald thema centraal. De werkwijze is gebaseerd op de elementen van de basisontwikkeling. In de groepen 1 en 2 vinden wij spelend leren erg belangrijk. Elke groep heeft een aantal uitdagende hoeken die worden aangepast aan het centrale thema, uit onze kleutermethode `Sil op School.’  Er wordt gespeeld en gewerkt aan groepstafels, in het speellokaal en op het plein. Daarnaast krijgen de kinderen ook taal- en rekenactiviteiten aangeboden in de kleine of grote kring. Om de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen te bevorderen wordt er vanaf groep 1 gewerkt met een planbord en takenbord. De kleuters binnen ons IKC zijn verdeeld over vijf groepen. Op grond van het aantal instromende leerlingen, wordt er gestart met een instroomgroep. De kinderen in de groepen kunnen veel van elkaar leren en elkaar helpen. Dit stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. In groep 1 ligt de nadruk op wennen, verkennen, regelmaat en samenspelen. In groep 2 worden activiteiten aangeboden als voorbereiding op het leren lezen, rekenen en schrijven dat in groep 3 centraal staat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode
Sil op School, de methode Schrijfdans en verschillende bronnenboeken. De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van thema’s waar de groepen 1 en 2 mee werken. Een kind dat speelt in de huishoek is ook bezig met taalontwikkeling. Een kind dat speelt met Mini Loco leert ook getallen en kleuren en een kind dat golven tekent op papier is bezig met voorbereidend schrijven. Er wordt gewerkt met materialen die aansluiten bij de kinderen en deze krijgen volop de mogelijkheid om te experimenteren met onder andere klei, water, zand en verf. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, dit omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. Met het werken aan de
verteltafel, voorlezen/vertellen en navertellen van verhalen, taalspelletjes in de kring en het werken met ontwikkelingsmateriaal wordt de woordenschat van jonge kinderen spelenderwijs uitgebreid. Ook u als ouder kunt uw kind thuis stimuleren in hun taalontwikkeling door elke dag een stukje voor te lezen en regelmatig een taal- en/of rekenspelletje te doen. Kinderen blijven gemiddeld twee jaar in de kleutergroepen. Dit is afhankelijk van hun leeftijd, aanleg en hun ontwikkeling. In goed overleg tussen ouders en het IKC wordt besproken wanneer een kind naar de volgende groep overgaat. Als team vinden wij het belangrijk dat een kind lang genoeg in een kleutergroep zit. Om succesvol groep 3 en de daarop volgende jaren te doorlopen moet een kind zich voldoende ontwikkeld hebben. We zien een kind liever een jaar langer in groep 2 of 3 en het de kans krijgt om succeservaringen op te doen, dan dat het jarenlang “op de tenen” het onderwijs doorloopt.

Sociaal-emotionele ontwikkeling – groep 1 en 2
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren werken we in alle groepen met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Deze methode laat de kinderen in de groepen 1 en 2 kennis maken met de dierfiguren/ petten en het daarbij behorende gedrag die centraal staan in de methode. Op die manier kan je bepaald
gedrag concreet benoemen. Bij de ontwikkelingsfase van een kleuter hoort egoïsme. Kleuters denken en kijken vaak alleen vanuit zichzelf en hun eigen belangen. Dit levert vaak conflicten op. Hen moet geleerd worden hoe ze met conflicten en grenzen omgaan. Zo wordt bijvoorbeeld geleerd dat ze kunnen zeggen: “Stop, houd er mee op!”.

Het werken in groep 3 t/m 8
Lezen
Wij leren de kinderen lezen met behulp van ‘Veilig Leren Lezen’. Deze methode is alleen voor groep 3. De kinderen leren woordjes (maan, roos, vis), van waaruit de letters geleerd worden en het hele leesproces op gang komt. Behalve leesboekjes en werkboekjes wordt er ook gebruik gemaakt van het computerprogramma van de methode. Hiermee leren de kinderen spelenderwijs nog meer van de letters en woordjes. Door de variatie blijft het spannend en boeiend voor de kinderen. Dit komt het leren lezen ten goede. De methode sluit goed aan bij de visie van onze school. Differentiatie (rekening houden met het niveau van het kind) en zelfstandig werken zijn dagelijks aan de orde. We maken dan ook gebruik van het planbord, zodat de kinderen zelf keuzes kunnen maken buiten de verplichte onderdelen.

In de groepen 4 t/m 6 gebruiken we de methode ‘Estafette Nieuw’, een methode voor voortgezet technisch lezen, die naadloos aansluit op ‘Veilig Leren Lezen’. Het accent komt daarmee in de middenbouw groepen te liggen op technische lezen en minder op begrijpend lezen. Wij volgen hiermee de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, waarin aangeraden wordt meer tijd te besteden aan het technisch leesonderwijs. De methode is sterk in het bij elkaar houden van de groep en toch rekening te houden met verschillen in mogelijkheden en instructiebehoefte. Vanaf groep 7 wordt uitsluitend technisch gelezen met ‘Vloeiend & Vlot’. Hierbij ligt de nadruk op het onderhouden en eventueel nog verbeteren van het technisch leesniveau. Een goed technisch leesniveau geeft een betere basis voor het begrijpend lezen. In januari wordt in groep 4 gestart met ‘Grip op lezen’. Het is een methode voor begrijpend en
studerend lezen t/m groep 8. De teksten in ‘Grip op lezen’ zijn geschreven op een AVI-niveau dat de gemiddelde leerling al een half jaar eerder heeft bereikt. Leesstrategieën worden bij de kinderen aan de hand van leuke en gevarieerde teksten ontwikkeld. Ook bij deze methode wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen.
In de groepen 7 en 8 maken we gebruik van ‘Blits’. Dit is een methode om studievaardigheden te ontwikkelen. Kinderen wordt geleerd de juiste informatie te vinden en deze te verwerken. Ze leren allerlei informatiebronnen (studieteksten, internet, kaarten, schema’s, tabellen en grafieken) te lezen, begrijpen en verwerken en kunnen elke les begeleid of zelfstandig in hun eigen tempo doornemen.

Taal
In groep 3 is taal geïntegreerd in de methode ‘Veilig Leren Lezen’. In de groepen 4 t/m 8 gaan wij vanaf dit jaar werken met de methode ‘Taalverhaal’. Het taalonderwijs is veelomvattend. Er is aandacht voor mondeling en schriftelijk taalgebruik, voor uitbreiding van de woordenschat en uiteraard voor spelling.

Rekenen
Vanaf groep 3 werken wij met de methode: ‘De Wereld in Getallen’ (versie 4). Dit is een moderne rekenmethode met heel veel differentiatiemogelijkheden die goed past bij de manier waarop wij willen werken. De leerstof wordt op drie niveaus aangeboden en zo kunnen leerlingen ook de extra zorg of uitdaging krijgen die bij hun niveau hoort. Uiteraard voldoet de methode aan de kerndoelen en is er sprake van doorlopende leerlijnen.

Schrijven
In groep 3 wordt gestart met het oefenen en schrijven van de letters en verbindingen met behulp van de methode ‘Pennenstreken’ welke aansluit op de leesmethode ‘Veilig Leren lezen’. Later in het jaar wordt een overstap gemaakt naar de methode ‘Schrijven in de basisschool’ die wij gebruiken t/m groep 8. In verband met de ontwikkeling van de motoriek en het handschrift wordt in groep 3 met potlood geschreven. We gebruiken een driekantig potlood gedurende het hele schooljaar. Halverwege groep 4 krijgen de kinderen allemaal een rollerpen, een variant op de vulpen. Hier wordt t/m groep 6 mee gedaan. De pennen zijn duurzaam en liggen goed in de hand. Het gebruik van deze pennen is een verplichting voor de groepen die de pen vanuit ons IKC krijgen. In incidentele gevallen kan hiervan afgeweken worden, maar alleen als dat in het belang van het handschrift van het kind is. Eigen vulpennen of rollerpennen zijn dan toegestaan, maar fineliners niet. Als de pen kwijtraakt of door onjuist gebruik kapot gaat, zijn de ouders verplicht de onderdelen of nieuwe pen te vergoeden aan het IKC. Wij leren de kinderen een vlot, verbonden en duidelijk handschrift aan. Voor een enkele leerling is het beter om een los schrift aan te leren. In de hogere groepen krijgen de kinderen de kans om hun eigen handschrift te ontwikkelen.

Wereldoriëntatie
In de groepen 1 t/m 3 wordt veel gewerkt met thema’s. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Deze thema’s worden o.a. ontleend aan de methode ‘Sil op School’. In groep 3 sluiten de thema’s aan op de lees- en rekenmethode. Ook werken we met thema’s tijdens planbordtijd en de weektaak. Verschillende programma’s van School TV worden hierbij betrokken, zoals ´Huisje, boompje, beestje’. In de hogere groepen hebben we gekozen voor een gesplitste benadering van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer. We gebruiken daarvoor:

 • De Blauwe Planeet (groep 5 t/m 8) aardrijkskunde
 • Speurtocht (groep 5 t/m 8) geschiedenis
 • Natuniek (groep 4 t/m 8) natuur en techniek
 • Stap vooruit (groep 4) verkeer
 • Op voeten en fietsen (groep 5 en 6) verkeer
 • Jeugdverkeerskrant (groep 7 en 8) verkeer

In de groepen 4, 5 en 6 wordt ook nog regelmatig rondom thema’s gewerkt. We maken ook gebruik van schooltelevisie programma’s en aangeboden excursiemogelijkheden. De verkeerslessen in de groepen 7 zijn gedeeltelijk gericht op het verkeersexamen. In de maand april doet groep 7 mee aan het theoretische verkeersexamen. Regelmatig doen groepen ook praktische verkeerslessen, o.a. gericht op oversteken en fietsvaardigheden. Groep 8 doet mee aan het lokale praktijkexamen.

Engels
In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen Engels volgens de methode ‘Real English, let’s do it’. Deze methode heeft als belangrijke doelstelling de kinderen in de Engelse taal te leren communiceren. De uitspraak en het vergroten van de spreekdurf en woordenschat in de Engelse taal zijnbelangrijke doelen, naast het leren schrijven van eenvoudige woorden, zinnen en verhalen.