Ouderportaal

Informatie en communicatie

Informatie en communicatie

Voor een goede organisatie, een aantrekkelijk aanbod en uitvoering van de identiteit van ons IKC is het belangrijk om werkende afspraken te maken. Wij verwachten ook van ouders en kinderen dat zij zich hieraan houden. De afspraken vindt u in de Schoolpraatapp, in de berichten vanuit de groepen en op onze website.


Informatievoorziening

Via de Schoolpraat app houden wij u op de hoogte van activiteiten, wetenswaardigheden en belangrijke data. In de kalender van de Schoolpraat app vindt u een overzicht van alle activiteiten, waaronder de informatieavonden en 10-minuten-gesprekken. Ouders wordt bij aanvang van de plaatsing van hun kind binnen opvang en/of onderwijs gevraagd om toestemming te  geven, dan wel bezwaar te maken tegen de gebruik van van foto´s van hun kinderen voor publicitaire doeleinden.

Privacyreglement van UN1EK

Sponsoring
Sponsoring gaat om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt en waarvoor een tegenprestatie verlangd wordt. Schenkingen zonder tegenprestatie vallen niet onder het begrip
‘sponsoring’. Voor IKC’s bestaat de mogelijkheid om van sponsoring gebruik te maken. Mocht u een sponsorbijdrage willen doen, dan kunt u contact op nemen met de directeur voor een gesprek.
In 2009 is een nieuw convenant afgesloten met alle betrokken onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties, om ervoor te zorgen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige
manier met sponsoring omgaan. Het college van bestuur van UN1EK is eindverantwoordelijk en dus ook verantwoordelijk voor de manier waarop met sponsoring om wordt gegaan. De voorzitter van het college van bestuur geeft directeuren de ruimte om binnen de afspraken van het convenant op hun eigen locatie om te gaan met sponsoring, waarbij geldt:

  • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen;
  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de locatie;
  • De kernactiviteiten mogen niet afhankelijk worden van sponsoring;
  • Sponsoring mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen;
  • Wanneer er sprake is van sponsoring is instemming van bevoegd gezag en van de IKC-raad verplicht.