Ouderportaal

Het team

Het team

Directeur en MT


IKC Ambacht wordt geleid door een directeur, een teamleider opvang en twee teamleiders onderwijs. Zij geven sturing op inhoud, organisatie en communicatie in de eigen leeftijdsgroep en werken nauw samen. De IKC directeur, teamleiders en zorgcoördinatoren vormen samen het managementteam waar beleid wordt voorbereid, besproken en waarin afspraken gemaakt worden over de uitvoering en de evaluatie.

Wilt u contact met de IKC directeur?  Stuur een e-mail of bel 010-4352399


Zorgteam

De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de integrale ondersteuning van kinderen en medewerkers en afstemming met het inhoudelijke aanbod. De directeur en zorgcoördinatoren vormen het zorgteam van IKC Ambacht.

Opleiden

Binnen IKC Ambacht zijn doorlopend stagiaires actief vanuit het HBO en MBO. Wij doen ons best mee te werken aan het opleiden van onze toekomstige collega’s. Stagiaires worden begeleid door  hun werkbegeleider, hun praktijkbegeleider, de schoolopleider en de directeur van ons IKC. Regelmatig zijn er afstuderende pabo stagiaires actief. Deze leerkrachten, die in de afrondende fase van de opleiding zijn, kunnen al zelfstandig werkzaam zijn in een van de groepen binnen het onderwijs.

Het intern opleiden van de medewerkers van IKC Ambacht is primair gericht op gezamenlijke teamontwikkeling, om competenties breed te verankeren en samenhang te creëren. De scholing wordt vooral aangeboden vanuit planmatig beleid en behoeften. Daarnaast wordt er met de individuele medewerker samengewerkt om een optimale scholing te organiseren gericht op  persoonlijke ontwikkeling en specifieke deskundigheden.


Calamiteiten en BHV

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om een goede voorbereiding. IKC Ambacht kent afspraken om onder uitzonderlijke omstandigheden het handelen van het aanwezige personeel te richten. Elke calamiteit vraagt om een beoordeling van wat onder de gegeven omstandigheden verstandig is. Daarbij staat de veiligheid van kinderen voorop. Er zijn gecertificeerde bedrijfshulpverleners aanwezig die bij calamiteiten volgens vastgestelde procedures werken aan:

  • de waarschuwing van personeel en kinderen
  • het in veiligheid brengen van kinderen, personeel en andere aanwezigen
  • het leggen van de verbinding met de juiste hulpverleners
  • het verlenen van eerste hulp
  • het toezicht op de naleving van de voorschriften

Indien zich calamiteiten van buitenaf voordoen, volgt het IKC in beginsel de voorschriften die door de overheid worden gegeven. Op alle locaties is een goedgekeurd ontruimingsplan aanwezig en
periodiek wordt het ontruimen geoefend met medewerkers en kinderen.