Ouderportaal

Klachten

Klachten

Klachtenregeling voor een veilig leer- en werkklimaat bij UN1EK


Binnen een grote organisatie zoals UN1EK hebben mensen het beste met elkaar voor. Toch is het zo dat waar gewerkt wordt, ook dingen soms mis gaan. Dit gebeurt veelal onbewust, maar gaat ook soms bewust. Van fouten en misverstanden kunnen we leren, dus is het belangrijk dat we met elkaar in contact treden en ons inzetten om klachten serieus te nemen, recht te doen aan mensen en in de toekomst proberen misstanden te voorkomen. Wanneer er zich een klacht voordoet, dan is het in het belang van kwalitatief goed onderwijs om deze zo effectief mogelijk te behandelen en op te lossen.

Hoe we elkaar aanspreken en benaderen wanneer we ons benadeeld voelen, is terug te vinden in deze klachtenregeling. De klachtenregeling is een wettelijke verplichting voor een organisatie als Stichting UN1EK en dit is vastgelegd in de Kwaliteitswet van 1998. De klachtenregeling is terug te vinden op de website van de school.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleider en eventueel vrijwilligers en andere betrokkenen op een goede manier afgehandeld. Als dit , gezien de aard van de klacht, niet mogelijk is of als men niet tevreden is over de afhandeling, kan een beroep worden gedaan op deze klachtenregeling.

In deze klachtenregeling zijn onderlinge relaties het uitgangspunt. Deze relaties kunnen zijn tussen leerlingen en leerkrachten, tussen collega’s, tussen ouders en leerkrachten, tussen leerkrachten en leidinggevende en ook relaties met anderen in de school, denk aan vrijwilligers.

Het functioneren van leerlingen en collega’s wordt voor een groot deel beïnvloed door deze onderlinge relaties. Gedrag van de een (bedoeld of onbedoeld) kan door de ander als ongewenst of intimiderend ervaren worden. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van betrokkenen. Het is belangrijk dat ongenoegen kenbaar gemaakt kan worden. Hoe dat te doen is beschreven in onze klachtenregeling. Op elke school ligt een exemplaar van de klachtenregeling ter inzage. Ook is de klachtenregeling na te lezen op de website van de school en op de website van UN1EK.

De kwaliteitswet voor scholen bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

  • De klachtenregeling
  • De meldplicht


De klachtenregeling

Waar gewerkt wordt met mensen kunnen soms dingen misgaan of misverstanden voorkomen. In eerste instantie gaan we ervan uit dat we door middel van open communicatie met elkaar zaken bespreekbaar maken. In de meeste gevallen komen mensen er wel uit met elkaar en kunnen we op goede voet verder.

Het gebeurt wel eens dat een probleem voor iemand niet voldoende is afgehandeld of opgelost. Dan ontstaat er een gevoel van onvrede. Dat is geen goed uitgangspunt. Maar wat kan iemand dan voor stappen zetten om gehoord te worden. Wat iemand kan en moet doen bij een probleem of een klacht is vastgelegd in de klachtenregeling. Hierin staan de afspraken, te nemen stappen en termen verder uitgewerkt zodat we allemaal weten waar we het over hebben.

Uitgangspunt is dat we met elkaar invulling geven aan opvoeding en/of onderwijs aan kinderen. De intentie is voor iedereen om dat op een zo goed mogelijke manier te doen.

De eerste stap is altijd om op gesprek te gaan op de locatie met de personen die het betreft. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van UN1EK. Op de website van UN1EK vindt u de klachtenregelingen terug.

Klachten worden in behandeling genomen en het streven is altijd om te komen tot een oplossing. Mocht u ondersteuning nodig hebben dan kunt u een beroep doen op een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen UN1EK

UN1EK heeft twee personen benoemd als aanspreekpunt bij klachten, de zogenaamde vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is een externe persoon die geen werknemer is van de organisatie of die op welke andere manier dan ook verbonden is behalve als vertrouwenspersoon.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen:

Centrum Vertrouwenspersonen plus www.cvp-plus.nl Algemeen nummer: 070-2600032/06-81316936 mail: info@cvp-plus.nl

Via Centrum Vertrouwenspersonen plus zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar: Anton de Leeuw, e-mail: anton@cvp-plus.nl  en Lilian Vermeulen, e-mail: lilian@cvp-plus.nl

Elke school/IKC heeft ook een schoolcontactpersoon aangewezen waarbij u terecht kunt voor vragen:

Naam/contactgegevens schoolcontactpersoon: Marja Rowaan: m.rowaan@ikcambacht.nl/ 0104604595 (ma, wo t/m vr)

Meldplicht

Alle medewerkers van de school hebben een wettelijke meldplicht, wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten dit direct melden bij hun direct leidinggevende. De leidinggevende geeft het vermoeden door aan het College van Bestuur. Grensoverschrijdend gedrag door de leidinggevende dient direct gemeld te worden bij het College van Bestuur. Het college van bestuur is verplicht de zaak te melden bij de Vertrouwensinspecteur. De meldplicht is ingesteld omdat de relatie medewerker – leerling ongelijk is. De leerling als kwetsbare partij wordt door de meldplicht extra beschermd.

Meldcode en Sisa

Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te hebben en te gebruiken bij signalen van geweld. Het beschrijft welke stappen professionals moeten ondernemen bij vermoedens van geweld.

Registratie incidenten

Binnen UN1EK registreren alle locaties incidenten. Een registratiesysteem van incidenten levert een belangrijke bijdrage aan een veilige school voor alle kinderen, jongeren en onderwijspersoneel.

Grensoverschrijdend gedrag

Er geldt meldplicht bij grensoverschrijdend gedrag en hieronder wordt verstaan:

  1. seksueel misbruik,
  2. seksuele intimidatie, zie protocol UN1EK.
  3. fysiek geweld,
  4. psychisch geweld,
  5. discriminatie of radicalisering


Wanneer blijkt dat er mogelijk sprake is van strafbare feiten, dan legt de Vertrouwensinspecteur de schoolleiding de verplichting op om aangifte bij de politie te doen: de aangifteplicht. Centraal meldpunt voor Vertrouwensinspecteurs waar iedereen klachten of misstanden op school kan melden:

0900-1113111 (lokaal tarief bereikbaar tijdens kantooruren)


De externe klachtencommissie

In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur de klager verwijzen naar de externe klachtencommissie. Ook kan de klager, als hij of zij niet tevreden is over de afhandeling van de klacht op eigen initiatief de klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. Hiervoor is de stichting aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor christelijk onderwijs:

Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Tel: 070 – 3861697 www.klachtencommissie.org