Ouderportaal

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Zorg voor kinderen

Ieder kind binnen IKC Ambacht verdient onze zorg. De zorg bij opvang en onderwijs worden binnen IKC Ambacht op één manier vormgegeven.


Basiszorg

Dit is de zorg die we binnen IKC Ambacht binnen de groepen bieden aan alle kinderen. De kern wordt gevormd door de groep. Uitgangspunt is dat het kind zoveel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep. Voor alle vragen over de groep of individuele kinderen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied kunnen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten terecht bij de zorgcoördinatoren en de zorgspecialisten.

Breedtezorg

Dit is de zorg om het IKC heen. IKC Ambacht wil zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor de opvang, het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling van de kinderen, maar heeft daarbij soms hulp of advies van buitenaf nodig. Als voor een kind het niveau van de groep niet passend is, kan er een beroep worden gedaan op specialisten in of om het IKC. Is er geen verbetering of lukt er veel niet meer, dan kan het kind besproken worden in het zorgteam.

Het zorgteam bestaat uit de directeur en de zorgcoördinatoren. Uit het overleg komt een advies hoe verder te handelen. Wanneer er in het zorgteam overeengekomen wordt dat er meer ondersteuning nodig is, worden externe deskundigen ingeschakeld, met toestemming van de ouders. Het kind kan besproken worden in het ondersteuningsteam (OT) van ons IKC.
In het ondersteuningsteam zitten behalve de directeur en de zorgcoördinatoren ook de jeugdprofessional, de onderwijsspecialist, de schoolverpleegkundige en zo nodig de leerplichtambtenaar.

Kinderen die bovengemiddeld presteren kunnen na overleg geplaatst worden in de plusgroep. Er wordt uitdaging geboden in denken en leren.

Bij aanmelding van een kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking, zal er met ouders en hulpverleners gekeken worden of plaatsing op ons IKC haalbaar en verantwoord is.

Sommige kinderen hebben medicijnen nodig, daarvoor is een medicijnverstrekking opgesteld, zodat de medewerkers deze aan de kinderen kunnen geven/toedienen. Zie protocol. In de bijgevoegde medicijnverklaring kunt u toestemming geven daarvoor.

Ontwikkelperspectief

Voor kinderen die extra ondersteuning en een ander leerstofaanbod nodig hebben, maakt ons IKC een ontwikkelperspectief.  De inhoud hiervan is gericht op voor het kind bevorderende en belemmerende factoren in het leren, het einddoel binnen het onderwijs, de tussendoelen en de evaluatie- en bijstellingsmomenten.

Dieptezorg

Dit is de zorg in gespecialiseerde voorzieningen in het Samenwerkingsverband of in de regio, zoals het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het kind wordt overgedragen aan deze voorziening. We participeren in het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’. Onderwijsspecialist mw. Roos Drop is gekoppeld aan ons IKC en kan leerkrachten en de zorgcoördinatoren adviseren.

Heeft de hulp niet het beoogde effect, dan zal het zorgteam het kind bespreken in het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam zoekt mogelijkheden om kinderen, ouders en leerkrachten te ondersteunen in uitdagende onderwijs- en opvoedsituaties. Wij maken ons samen met ouders sterk om aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Meestal komt er een aanpak die werkt en gaat het beter met het kind.

Zorgplicht

Heel soms blijkt dat ondanks alle verrichte inspanningen de reguliere basisschool niet kan voorzien in de specifieke behoefte van een kind. Schoolbesturen hebben zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen/IKC’s ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun IKC zit of zich bij hun IKC aanmeldt, een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Het bestuur moet eerst kijken wat het IKC zelf kan doen. Als het IKC vindt dat het kind het beste naar een andere school of IKC kan gaan, moet het IKC zorgen dat daar ook een goede plek beschikbaar is.

Voor informatie over plaatsing op speciaal (basis) onderwijs verwijzen wij naar de website van het Samenwerkingsverband.

Meldplicht

Er geldt meldplicht bij grensoverschrijdend gedrag en hieronder wordt verstaan:

 • seksueel misbruik,
 • seksuele intimidatie, zie protocol
 • fysiek geweld,
 • psychisch geweld,
 • discriminatie of radicalisering

Medewerkers die werken met kinderen hebben wettelijke meldplicht. Wanneer blijkt dat er mogelijk sprake is van strafbare feiten, dan legt de Vertrouwensinspecteur de schoolleiding de verplichting op om aangifte bij de politie te doen: de aangifteplicht. Centraal meldpunt voor Vertrouwensinspecteurs waar iedereen klachten of misstanden kan melden: 0900-111 31 11 (lokaal tarief bereikbaar tijdens kantooruren).

Schorsing en verwijdering

Als een kind in of buiten de groep problematisch gedrag vertoont, vindt de volgende procedure plaats volgens een afgesproken protocol:

 • Het kind wordt aangesproken op zijn/haar gedrag door de eigen leerkracht. De leerkracht neemt contact met de ouders op. Bij aanhoudend problematisch gedrag vindt overleg plaats met de
  zorgcoördinator. Het kind wordt zo nodig in het ondersteuningsteam besproken, ouders krijgen hiervoor altijd een uitnodiging.
 • Bij aanhoudend problematisch gedrag vindt wederom een gesprek met de ouders plaats met daarbij vermelding van mogelijke consequenties zoals schorsing en verwijdering. Met name gedrag waarbij het kind een bedreiging voor zichzelf of voor anderen vormt is aanleiding tot bovenstaande consequenties.
 • Bij schorsing of verwijdering zal officieel melding worden gedaan aan het bestuur en de ambtenaar van leerplichtzaken.
 • Bij verwijdering zal melding worden gedaan aan de ambtenaar van leerplichtzaken. In eerste instantie zal de school waarvan de leerling vertrekt een andere school zien te vinden.