Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Op IKC Ambacht bieden wij onderwijs aan voor uw kind. Er wordt met elkaar eigentijds onderwijs gegeven en is er aandacht voor elkaar. Ieder kind  ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden en krijgt voldoende uitdagingen binnen het onderwijs dat geboden wordt. Binnen het onderwijs zijn wij gericht op de tussen- en einddoelen die vastgesteld zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OC&W).

Kinderen krijgen vanaf hun vierde jaar onderwijs. Wij vinden een uitgebreide kennismaking tussen
kind, ouders en ons IKC belangrijk. Wij gaan uit van de volgende stappen:

 • Ouders van kinderen die voor hun vierde jaar al gebruik maken van opvang of PSZ Ambacht, worden uitgenodigd voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek door de directeur. Dit gebeurt rond hun tweede verjaardag.
 • Andere ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen tot kennismaking
 • De ouders en hun kind worden dan uitgenodigd om een bezoek aan ons IKC te brengen en krijgen nadere informatie tijdens een gesprek.
 • Inschrijving-toelating gebeurt door de directeur.
 • Het aantal groepen geeft ons de mogelijkheid ± 28 leerlingen per groep in te schrijven.
 • Voordat een kind in groep 1 komt, mag het maximaal drie keer een dagdeel ‘wennen’.
 • Voor vragen e.d. kunt u terecht bij de directeur.


Het werken in de groep

Binnen het onderwijs werken wij volgens het jaarklassensysteem. Kenmerken zijn:

 • De overgang van peuterspeelzaal/dagopvang naar groep 1 en naar elke volgende groep en naar het voortgezet onderwijs gebeurt zo geleidelijk mogelijk.
 • Een goed pedagogisch klimaat in de groepen is de basis van waaruit we werken.
 • Kleuters krijgen volop de gelegenheid om te spelen, te ontdekken en ervaringen op te doen.
 • In de hogere groepen wordt de nadruk steeds meer gelegd op taakgericht werken en effectief leren, om zo tot een optimale ontwikkeling te komen.
 • Er wordt gewerkt naar een goede aansluiting bij het voortgezet onderwijs. Er vindt hierover regelmatig terugkoppeling plaats met het voortgezet onderwijs.
 • Buiten de gewone lessen hebben we extra activiteiten zoals feesten, excursies, schoolreis, museumweken, creamiddag, voorleesontbijt, KNAK (Kijken Naar Andere Kinderen), kamp voor groep 8 en diverse sporttoernooien.
 • Er is veel contact met ouders, omdat wij van mening zijn dat zij voor het kind binnen ons IKC onmisbaar zijn. Er is regelmatig contact met ouders over de vorderingen van hun kinderen.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?