Ouderportaal

IKC-nieuws: vakantierooster, update rooster, werkzaamheden CS, sportdag

IKC-nieuws: vakantierooster, update rooster, werkzaamheden CS, sportdag


 • Het vakantierooster voor 2022-2023 is op onze website te vinden. Zodra de jaarplanning klaar is zal deze ook in de app ingevoerd worden.


 • Volgende week dinsdag hebben we een Kanjerdag het motto van deze dag is:
  Wees lief voor jezelf en voor de ander, dan zijn we allemaal blij! (Zorg goed voor jezelf en de ander) Deze dag beginnen we met een opening, uiteraard volgen we diverse Kanjeractiviteiten/lessen en maken we mooie vriendschapsarmbandjes voor een ander. • De gesprekken naar aanleiding van het laatste rapport zijn op aanvraag. Indien u behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht(en) kunt u dit aangeven. De leerkracht kan u ook uitnodigen voor een gesprek.


 • Update 5-gelijke-dagen model: Aan het einde van vorig schooljaar hebben we onderzocht of er draagvlak was om als over te stappen van een continurooster naar een 5-gelijke-dagen model. Er waren 3 argumenten hiervoor: meer rust in de klassen en pauzes, personeelstekort en financiën. In de enquête die naar alle ouders werd verstuurd kwam naar voren dat ongeveer 65% van de ouders het 5-gelijke-dagen model wel zag zitten. Echter heeft de oudergeleding van de IKC-raad een negatief advies gegeven aan het MT om over te stappen, omdat er door de corona maatregelen al erg veel onrust was onder kinderen en ouders. Het leek de oudergeleding van de IKC-raad geen goede timing om van rooster te gaan wisselen. Het plan om over te stappen werd niet geschrapt maar even in de koelkast gezet. Afgelopen schooljaar zijn we als IKC-raad blijven onderzoeken welke oplossingen er bedacht konden worden om de onrust in de klas en tijdens de pauzes te verhelpen. In samenspraak met het team en de gedragsspecialisten, zijn de regels voor het gehele IKC onder loep genomen en waar nodig aangescherpt. Deze regels en afspraken zijn besproken met alle kinderen en medewerkers, zodat iedereen weet wat de afspraken zijn. Dit heeft er toe geleid dat er minder conflicten tijdens de pauzes zijn. Het financiële tekort is dit jaar opgevangen door een bijdrage uit de NPO-gelden. Mede door deze aanpassingen hebben we besloten het 5-gelijke-dagen model wederom in de koelkast te zetten maar ook afgesproken dat we jaarlijks bekijken of het huidige lesrooster nog is uit te voeren. Zodra dit niet meer uit te voeren is (rust, personeel, en financiën) zal het 5-gelijke-dagen model weer besproken worden. Mocht u verder nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met Wouter Goudswaard, voorzitters van de IKC-raad. • Maandag 13 juni zal er gestart worden met een renovatie aan de Chrysantstraat. Het binnenklimaat, de toiletgroepen en de verlichting zal worden aangepakt. Vrijdag 1 juli moet dit gerealiseerd zijn.


 • Er gaan schoolplein geruchten rond over het splitsen van groepen. De formatie is nog niet helemaal rond. Uiteraard worden ouders tijdig geïnformeerd wanneer meer bekend is.


 • De informatie voor de sportdag op 15 juni voor de groepen 4 t/m 7 is gedeeld. Toeschouwers zijn zeker welkom bij Fortuna/Polderpoort!


 • Vrijdag 17 juni staat er een KNAK (kijken naar andere kinderen) gepland op de Chrysantstraat. Kinderen die iets willen laten zien/horen, nodigen we van harte uit om mee te doen!


 • Komende periode zullen de kinderen die volgend jaar naar groep 3 gaan een kijkje gaan nemen op het ‘grote gebouw’. Dinsdag 28 juni is onze doordraaimiddag, dan maken ze kennis met hun nieuwe juf/meester en het lokaal.


 • Woensdag 29 juni vieren we de verjaardagen van alle juffen en meesters en hebben we dus feest! Verder info hierover volgt t.z.t.