Ouderportaal

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie

De pedagogisch medewerkers bieden op de dagopvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Zij organiseren activiteiten die, spelenderwijs maar structureel, zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en competenties van kinderen zoals de:

  • spraak-/taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling
  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • tekenontwikkeling
  • motorische ontwikkelingen
  • spelontwikkeling

Startblokken

De pedagogisch medewerkers werken vanuit het VVE programma ‘Startblokken van basisontwikkeling’. In iedere periode staat een ander thema centraal. Bij ieder thema horen gesprekjes, spelletjes, boekjes, liedjes, etc. Zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe woorden. Ook is er aandacht voor voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. Uiteraard spelen de kinderen ook buiten of maken een uitstapje. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken in. Zij betrekken ook ouders bij het thema en de activiteiten.


Doorgaande lijn met basisschool en buitenschoolse opvang (BSO)

Tijdens de periode dat uw kind de hele dagopvang bezoekt worden er observaties van uw kind gemaakt. Van 0 tot 4 jaar gebruiken wij hiervoor de observatiemethode BOSOS. Deze methode wordt ook in het onderwijs gebruikt.
De uitkomsten van de observaties worden rond de verjaardag van uw kind met u besproken.
De gemaakte observaties worden overgedragen aan de leerkracht van de basisschool. Dit kan een warme of koude overdracht zijn. Een koude overdracht wil zeggen dat alle observatie papieren worden overgedragen aan de desbetreffende leerkracht. Bij een warme overdracht is er een persoonlijk contact met de leerkracht. Ouders zijn hier altijd van in kennis gesteld. Tevens vindt er een overdracht naar de BSO plaats.