Peuter opvang

Bij de peuter opvang van IKC Ambacht zijn alle peuters van 2 tot 4 jaar van harte welkom. Kinderen leren de eerste jaren van hun leven door te spelen. Bij de peuter opvang speelt uw kind met uitdagend speelgoed en met andere kinderen. De pedagogisch medewerkers ondernemen met de kinderen spelactiviteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Groepssamenstelling en koppeldagenamb-peuterspeelzaal

Peuter opvang Ambacht bestaat uit 4 stamgroepen. Er wordt gewerkt met koppeldagen.

Groep 1 maandagochtend + donderdagmiddag
Groep 2 dinsdagochtend + vrijdagmiddag
Groep 3 donderdagochtend + maandagmiddag
Groep 4 vrijdagochtend + dinsdagmiddag

Elke groep bestaat maximaal uit 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Kinderen bezoeken de peuter opvang minimaal 2 dagdelen en maximaal 4 dagdelen per week. Dagelijks zijn er twee vaste pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep. Regelmatig worden zij ondersteund door een stagiaire.

*VVE indicatie

Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Zij ontvangen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een VVE indicatie. Het gaat om:

  • kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of
  • kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of
  • kinderen die door het CJG zijn geïndiceerd als ‘doelgroepkind’.

Deze kinderen bezoeken de peuter opvang op vier in plaats van twee vaste dagdelen per week. Eén van de ouders neemt verplicht deel aan de wekelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van de ouderbijeenkomsten is om u te helpen bij het ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Het contact met de pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal is daarbij erg belangrijk.

Dagindeling

Er wordt gewerkt met een vast ochtend- en middagprogramma. Dit geeft de kinderen regelmaat en houvast. U kunt de dagindeling inkijken in de groep. Elke dag mag één kind het hulpje zijn, u kunt aan de foto op de kast het kind herkennen. Elke ochtend is er gelegenheid voor ouders om bij de spelactiviteit van het kind aan te sluiten. Na ongeveer 15 minuten gaan de ouders weer weg.

Vier-ogen principe

De peuter opvang heeft een open deuren beleid. Ouders zijn de hele dag welkom en onze medewerkers, stagiairs en teamleider lopen regelmatig bij elkaar binnen. Er wordt gewerkt met een babyfoon. Deze gaat mee naar de sanitaire ruimte en het speellokaal. Het gaat immers niet alleen om zien maar ook om horen.

Wennen

Voor aanvang van de plaatsing van uw kind, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden er afspraken over het wennen gemaakt.

Doorgaande lijn

Vanuit de hele dagopvang en peuter opvang is er binnen IKC Ambacht een doorgaande lijn naar het onderwijs. Wanneer uw kind is geplaatst bij de hele dagopvang of peuter opvang, nodigen wij u rond de derde verjaardag van uw kind uit voor een rondleiding en gesprek over het toekomstige onderwijs van uw kind binnen IKC Ambacht.