IKC Ambacht

Welkom bij IKC Ambacht!

IKC Ambacht biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op ons IKC kunnen baby’s en peuters binnen de hele dagopvang en peuteropvang en kinderen van groep 1 t/m groep 8 binnen het onderwijs, spelen, ontdekken, ontwikkelen, leren en ontspannen. Dit kan zowel binnen als buiten onderwijstijd. We werken als één team aan de totale ontwikkeling van kinderen en hebben onze aanpak, visie en pedagogisch klimaat op elkaar afgestemd.

Doorgaande lijn

De verbinding tussen hele dagopvang, de peuterspeelzaal, onderwijs en buitenschoolse opvang is herkenbaar in thema’s die gezamenlijk centraal staan. We streven daarnaast in het hele IKC naar doorgaande lijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar als het gaat om de pedagogische aanpak en de zorg voor de kinderen. We zoeken mogelijkheden om binnenschools en buitenschools leren en spelen met elkaar te verbinden.

Kanjer IKC

Ons IKC kent een christelijke identiteit waarbij medewerkers vanuit deze bron proberen verbinding te leggen tussen mensen en hun eigenheden. Ieder individu is anders en heeft zijn eigen waarden, afkomst, cultuur en levensovertuiging. We ontmoeten en respecteren elkaar. Ieder mag zich welkom voelen.

IKC Ambacht wil een veilige ‘kanjerplaats’ in een ‘kanjerwijk’ zijn, een leef- en leerplaats voor goed burgerschap. De ontwikkeling van ‘hart en hoofd en handen’ staat hier centraal. We willen bijdragen aan het gelukkig en veilig opgroeien van kinderen in deze buurt. De uitgangspunten van de kanjertraining richten zich op een cultuur van respect en vertrouwen. Zo willen we hier met elkaar omgaan. Daarbij speelt u als ouder/verzorger een belangrijke, stimulerende rol.

UN1EK IKC

IKC Ambacht is onderdeel van UN1EK onderwijs en opvang. IKC Ambacht is onderdeel van UN1EK onderwijs en opvang. UN1EK heeft meerdere integrale kindcentra en locaties voor opvang en onderwijs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.