TSO reglement

Lunch

U geeft uw kind in een broodtrommel brood en eventueel fruit mee. Voor drinken wordt gezorgd. De kinderen krijgen melk/karnemelk of appelsap aangeboden. Wij willen u stimuleren om een gezonde lunch mee te geven aan uw kind(eren). Voor de maaltijd gaan de kinderen naar het toilet en wassen de handen. De maaltijd wordt gezamenlijk begonnen met een ogenblik stilte en tijdens de maaltijd blijft iedereen gezellig de eerste 10 minuten aan tafel. Wat uw kind niet opeet wordt weer mee terug gegeven. De kinderen mogen als extraatje iets lekkers meenemen, maar voor de veiligheid geen lollies of kauwgom.

TSO team

Het TSO team bestaat uit pedagogisch medewerkers van het IKC en vrijwillige TSO medewerkers. Per medewerker worden 10 – 15 kinderen opgevangen. Kinderen van TSO medewerkers kunnen op de dagen dat hun ouders actief zijn als TSO medewerker gratis overblijven. Deze kinderen worden niet meegeteld voor de inzet van het aantal TSO medewerkers. Per locatie zijn minimaal twee TSO medewerkers aanwezig.

Peter Schot is coördinator van de TSO. Voor algemene vragen kunt u bellen naar telefoonnummer 06-42614712 (u spreekt de voicemail in).

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers tussenschoolse opvang. Meer weten? Kijk op de website van UN1EK.

TSO locatie

Op de Chrysantstraat worden de kinderen van groep 1 en 2 tijdens de TSO opgevangen in de klaslokalen. Voor groep 3 t/m 8 vindt de TSO plaats op de Goudsesingel. De TSO medewerkers halen de kinderen van het gebouw Chrysantstraat uit de klas aan de hand van de aanwezigheidslijst. De kinderen van de groepen 4 en 5 op de Goudsesingel worden ook opgehaald. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 verzamelen zelf in het lokaal bij de aanwezige medewerker.

De kinderen ruimen hun eigen spullen op. De TSO medewerkers dragen zorg voor de TSO ruimte, waken voor vernielingen en laten de ruimte veeg- en speelschoon achter. Tevens zorgen zij ervoor dat de kinderen 10 minuten voor aanvang van de schooltijd in de klas gebracht zijn.

Binnen- en buitenspelen

De kinderen gaan normaal gesproken voor of na het eten naar buiten. Bij slecht weer kan in de TSO-ruimte worden gespeeld, getekend, geknutseld en/of gelezen. Op de Chrysantstraat kan ook het speellokaal gebruikt worden en op de Goudsesingel de hal. Bij mooi weer gaan we soms buiten picknicken. Op de Chrysantstraat op het plein en op de Goudsesingel is dat op het achterplein of in speeltuin Het Goudhaantje, waar we ook bij mooi weer gaan spelen.

Ook tijdens de TSO houden we ons aan de Kanjerafspraken van de school. We letten op ons taalgebruik en we zijn samen verantwoordelijk voor een gezellig uur. De TSO medewerkers hanteren dezelfde regels en maken geen onderscheid tussen de kinderen. Wanneer een kind zich niet aan de regels houdt tijdens de TSO, wordt de procedure “Gedragsregels tijdens de TSO” gevolgd. In een logboek houden de medewerkers evt. incidenten, afspraken of bijzonderheden bij. Zowel binnen als buiten is er altijd toezicht van de TSO medewerkers. De schoolregels voor binnen en buiten spelen gelden ook tijdens de tussenschoolse opvang.

Procedure gedragsregels TSO

1. De vrijwilliger spreekt het kind aan op het ongewenste gedrag. De vrijwilliger meldt na afloop het incident bij de coördinator. De coördinator en vrijwilliger bespreken hoe om te gaan met het ongewenste gedrag.
2. Indien het kind wederom ongewenst gedrag laat zien, neemt de vrijwilliger contact op met de coördinator. De coördinator meldt het incident bij de leerkracht en neemt daarna contact op met de ouders.
3. Bij herhaling van het ongewenste gedrag krijgt het kind een officiële waarschuwing (=brief) mee naar huis waarin staat vermeld dat het kind bij een volgende melding voor bepaalde tijd geen gebruik kan maken van TSO. De brief wordt meegegeven en ondertekend door de coördinator.
4. Bij de volgende melding krijgt het kind een brief mee naar huis waarin ouders op de hoogte worden gesteld van de tijdelijke schorsing. De brief wordt ondertekend door de coördinator.
5. Als alle stappen zijn genomen en er is geen positieve kering in het gedrag dan wordt er overgegaan tot definitieve schorsing van TSO. Dit besluit wordt genomen in gezamenlijk overleg met de directie en de coördinator. De coördinator maakt de schorsing middels een brief kenbaar aan de ouders.

Overleg

De TSO coördinator heeft in ieder geval twee keer per jaar overleg met de directie van het IKC. Vier keer per jaar is er een vergadering van de TSO medewerkers en de TSO coördinator. De coördinator neemt hiertoe het initiatief. Het reglement tussenschoolse opvang wordt minimaal éénmaal per schooljaar door de TSO coördinator tijdens het overleg met de directie bekeken en zonodig, met toestemming van de IKC raad, aangepast.