Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie
De pedagogisch medewerkers bieden op onze peuterspeelzaal voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Zij organiseren activiteiten die, spelenderwijs maar structureel, zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en competenties van kinderen zoals de:

  • spraak-/taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling
  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • tekenontwikkeling
  • motorische ontwikkelingen
  • spelontwikkeling

Startblokken
De pedagogisch medewerkers werken vanuit het VVE programma ‘Startblokken van basisontwikkeling’. In iedere periode staat een ander thema centraal. Bij ieder thema horen gesprekjes, spelletjes, boekjes, liedjes, etc. Zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe woorden. Ook is er aandacht voor voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. Uiteraard spelen de kinderen ook buiten of maken een uitstapje. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken in. Zij betrekken ook ouders bij het thema en de activiteiten.

KIJK
De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de kinderen in de groep aan de hand van het kindvolgsysteem ‘KIJK’. Zo kunnen zij een (dreigende) ontwikkelingsachterstand signaleren en hierop inspelen door gericht activiteiten aan te bieden. Het VVE programma ‘Startblokken’ sluit aan op de verschillende onderwijsmethodes waarmee in groep 1 verder wordt gegaan. Als een kind bijna de overstap naar het onderwijs maakt, wordt de ‘KIJK’ observatie door de pedagogisch medewerkers overgedragen aan de leerkracht van groep 1.