Ouderbijdrage

Schoolfonds

Voor het onderwijs ontvangen het IKC voor ieder kind vanuit het Rijk een bepaald bedrag per kind voor leermiddelen, materialen en huisvesting. Daarnaast worden er in de loop van een jaar nog veel andere kosten gemaakt. Enkele voorbeelden: de verschillende feesten, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen , consumpties tijdens de sporttoernooien, de sportdag en het afscheid van groep acht. Bovendien brengen het organiseren van ouderavonden en de aanschaf van extra materiaal ook kosten met zich mee. Daar is het schoolfonds voor!

Het schoolfonds wordt voornamelijk gevoed door vrijwillige bijdragen van ouders. Ook dit cursusjaar is er een bedrag voor schoolfonds en een bedrag voor excursies en schoolreis, waarvan de verplichte bijdrage voor excursies en schoolreis € 20,00 per kind bedraagt. Dit bedrag dient betaald te zijn vóór de schoolreis plaatsvindt. Voor het schoolfonds geldt het advies van € 30,00 per kind.

Daarnaast wordt er een (vrijwillige) bijdrage gevraagd van € 30,-  per jaar per leerling voor de kosten van het overblijven. Hieruit worden de kosten van de Pedagogische medewerkers en vrijwilligers betaald.

De besteding van de middelen gebeurt volgens een begroting, zoals die voor het lopende cursusjaar door de IKC-Raad is goedgekeurd. De penningmeester voert het feitelijke en formele beheer van het fonds en is daarvoor aan de IKC-Raad verantwoording verschuldigd. Binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar, dat gelijk loopt met het schooljaar, brengt de penningmeester aan de IKC-Raad verslag uit aan de hand van een balans en een exploitatieoverzicht. Nadat deze daarna door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd, worden de jaarstukken in de ouderinfo van het IKC gepubliceerd.

Ook dit jaar vragen wij van u een vrijwillige bijdrage voor Kinderen Wereldwijd. Dat is bedoeld voor ons schooladoptieplan Scools van Edukans. Aan het begin van het jaar krijgt u een inlegvel, waarop u kunt aangeven waarvoor u wilt betalen en hoeveel.

De penningmeester van het fonds is dhr. Sander Penders. Indien u contact met hem wilt, kunt u zich bij ons IKC melden.

Bankrekeningnummer schoolfonds:
NL61 ABNA 0977 1105 32
t.n.v. Stichting UN1EK inzake Ambacht

Alle kinderen doen mee

Heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt uw kind in aanmerking voor kindregelingen van de gemeente.