Contact en inschrijven

Inschrijvingen Onderwijs IKC Ambacht 

Contact en inschrijven
IKC Ambacht is telefonisch bereikbaar op:
Locatie Chrysantstraat: 010 – 435 23 99
Locatie Goudsesingel  : 010 – 460 45 95

Inschrijvingen en aanmeldingen Onderwijs IKC Ambacht

Onderstaande afspraken zijn opgesteld, om u duidelijkheid te geven over ons inschrijfbeleid. Deze afspraken gelden voor IKC Ambacht en de ouders die hun kind bij IKC Ambacht willen inschrijven. Dit beleid is opgesteld omdat er meer kinderen worden aangemeld, dan door ons jaarlijks kunnen worden aangenomen cq geplaatst. Onze school is hierdoor helaas genoodzaakt wachtlijsten te hanteren.

Als ouder(s) meldt u uw kind altijd schriftelijk aan, zodat de aanmelding formeel is. Bij voorkeur via e-mail: info@ikcambacht.nl. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig of zijn er bijzonderheden? Meld dit dan ook bij de aanmelding. Het betreft hier dus nog geen inschrijving, maar slechts een aanmelding!

 • Als ouders(s) kunt u, uw kind(eren) bij ons IKC inschrijven, zodra het kind is geboren.
 • Broertjes en zusjes van onze leerlingen krijgen voorrang bij inschrijving, mits zij tijdig, d.w.z. tot een half jaar na hun geboorte, worden aangemeld. Een half  jaar na geboorte vervalt dit recht op voorrang. Meldt u uw kind later dan zes maanden aan en bestaat er een wachtlijst, dan krijgt uw kind hierop weliswaar voorrang op kinderen die geen broertjes en zusjes op school hebben, maar kan plaatsing vooralsnog niet gegarandeerd worden.
 • Als ouder(s) bent u zelf verantwoordelijk voor de aanmelding voor onderwijs. Dit wordt niet gedaan door de Peuterspeelzaal (PSZ) of Hele Dag Opvang (HEDO).
 • Wanneer uw kind onze PSZ of HEDO bezoekt, betekent dat niet dat uw kind automatisch doorstroomt naar onze school. U dient uw kind altijd zelf èn tijdig bij ons aan te melden voor onderwijs.
 • De kinderen die de PSZ en HEDO van IKC Ambacht bezoeken, krijgen, na broertjes en zusjes van bestaande leerlingen, voorrang bij inschrijven, mits er ruimte is op de aanmeldlijst en zij binnen zes maanden na aanvang op de PSZ of HEDO worden aangemeld. Bestaat er een wachtlijst, dan krijgen zij hierop weliswaar voorrang op kinderen die onze HEDO of PSZ niet bezoeken, maar kan plaatsing vooralsnog niet gegarandeerd worden.
 • Verhuist u naar Vlaardingen of naar de wijk waarin onze school gevestigd is, en wilt u uw schoolgaande kind(eren) aanmelden voor onderwijs, dan hanteren wij een instroom-wachtlijst.  Alleen wanneer er plaats is in een groep, zonder dat de onderwijskwaliteit hierbij in het geding komt, kunnen zij geplaatst worden. Dit kan afhangen van het maximum aantal leerlingen of de zorgbehoefte(n) in een groep. Het betreft in alle gevallen maatwerk. Hierbij kan de directeur of intern begeleider van IKC Ambacht navraag doen bij de huidige school van uw kind(eren).
 • Wilt u binnen Vlaardingen van school wisselen dan geldt het volgende: uw kind wordt in principe geacht de ‘schoolcarrière’ daar af te maken waar het start in groep 1. Tussentijds wisselen van school kan slechts om dwingende redenen en alleen dan wanneer de directeuren van beide scholen hier, na onderling overleg, toestemming voor verlenen.

Dit beleid staat vermeld op onze website en in onze schoolpraatapp.

Stappenplan voor aanmelding:

 1. U meldt uw kind, bij voorkeur per e-mail, bij ons aan en wordt vervolgens door ons geïnformeerd of plaatsing gegarandeerd kan worden of dat er sprake is van een wachtlijst. Zodra er sprake is van gegarandeerde plaatsing, kunt u een rondleiding e kennismaking aanvragen. U ontvangt dan tevens een inschrijfformulier. Bij uw volgende kind(eren) kunt u direct een inschrijfformulier aanvragen bij de administratie van ons IKC. U kunt hierover telefonisch contact opnemen: 010-460 4595 (locatie Goudsesingel, maandag- en dinsdagochtend en vrijdag). Is er sprake van een wachtlijst dan kunt u aangeven of u uw kind op deze lijst wilt plaatsen. Plaatsing kan dan niet gegarandeerd worden. Wij streven ernaar om ca. zes maanden voor de vierde verjaardag van uw kind uitsluitsel over plaatsing te geven. Is uw kind op de wachtlijst geplaatst, dan raden wij u aan om andere scholen te benaderen en uw kind aldaar aan te melden waar plaatsing wel gegarandeerd kan worden. Een verzoek tot rondleiding of kennismaking kan pas dan worden gehonoreerd als er zicht is op definitieve plaatsing.
 2. Wanneer u na de rondleiding besluit om uw kind(eren) bij ons op school in te schrijven, kunt u dit schriftelijk doen met het ontvangen inschrijfformulier.
 3. Wanneer uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u hiervan een bevestiging.
 4. Als uw kind is toegelaten op onze school, kan uw kind op vierjarige leeftijd starten. U wordt ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de betreffende leerkracht. Een school is volgens de wet verplicht om minimaal één toelatingstijdstip per maand hebben. De school stelt een instroomdatum vast. Overleg dus met de school wanneer uw kind kan beginnen. Soms is het ook mogelijk om alvast te wennen op school.
 5. Wilt u onze administratie tijdig inlichten wanneer u toch voor een andere basisschool kiest? Dan kunnen wij kinderen die op de wachtlijst staan een plaats geven.

Directeur IKC Ambacht

Arnout-Jan van der Meer

Aannamebeleid

Bij het aannemen van kinderen houden wij ons aan wet- en regelgeving. IKC Ambacht biedt onderwijs aan kinderen tussen 4 en maximaal 13 jaar. Hieruit vloeit het uitgangspunt voort dat alle  kinderen in deze leeftijd welkom zijn, mits de ontwikkelings- en/of leerbehoeften van het kind aansluiten bij de basis- en/of breedtezorg omschreven in het zorgprofiel van ons IKC en de betreffende groep voldoende opnamecapaciteit heeft. Deze capaciteit is afhankelijk van de balans tussen aantallen en zorgintensiteit.

In verband met het zindelijk worden, hebben wij voor de aanvang van het deelnemen aan onderwijs een protocol opgesteld. Zie: http://ikcambacht.nl/wp-content/uploads/sites/9/2019/07/Zindelijkheidsprotocol-1.docx

Het kan zijn dat kinderen tussentijds van school of IKC veranderen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing. In dat geval wordt dezelfde procedure  aangehouden. Wanneer om een andere reden kinderen van school of IKC veranderen, oordeelt de directeur over toelating op ons IKC. Dit gebeurt alleen na uitgebreid contact met de school of IKC van herkomst.